Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rechtopzon geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57329788

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Rechtopzon koopt voor privégebruik.

Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.

Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van Rechtopzon. 

Producten: goederen tot (huur)koop waarvan de koper zich tegenover Rechtopzon verbindt, waaronder systemen voor het opwekken van zonne-energie.

Diensten: de door of namens Rechtopzon, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen  service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud. 

1.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen  voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld. 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Rechtopzon. 

1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

1.5 Rechtopzon behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. 

1.6 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter 

nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

 

Artikel 2 Overeenkomst en levering 

2.1 Alle aanbiedingen van Rechtopzon zijn vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden.

2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen.
Rechtopzon aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.

2.4 Door Rechtopzon genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Rechtopzon in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. 

2.5 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden. 

2.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking

tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Rechtopzon garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.7 Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door koper van Rechtopzon gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door Rechtopzon.

 

 

Artikel 3  Prijs 

3.1 De koper is de prijs verschuldigd die Rechtopzon in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Rechtopzon worden gecorrigeerd.

3.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Rechtopzon gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

3.3 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Rechtopzon is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

3.4 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Rechtopzon, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Rechtopzon, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

3.5 Indien Rechtopzon na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort. 

3.6 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Rechtopzon niet het recht op verrekening of opschorting. 

 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van alle door Rechtopzon aan koper geleverde producten blijft bij Rechtopzon, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Rechtopzon heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Rechtopzon is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.

4.3 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Rechtopzon 

toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Rechtopzon hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Rechtopzon.

4.4 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Rechtopzon 

toebehoort, Rechtopzon in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van Rechtopzon. 

4.5 De koper is verplicht het product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Rechtopzon te bewaren. 

 

Artikel 5 terugvordering 

Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Rechtopzon zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Rechtopzon toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Rechtopzon daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is Rechtopzon niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

 

Artikel 6 Installatie en overige diensten

6.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Rechtopzon wordt uitgevoerd. 

6.2 De koper is jegens Rechtopzon verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat. 

6.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in het geval van het verrichten van diensten door Rechtopzon in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: 

a) het personeel van Rechtopzon c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Rechtopzon dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld. 

b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. 

c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. 

d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. 

e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. 

f) voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat Rechtopzon tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

6.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Rechtopzon of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Rechtopzon geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Rechtopzon hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper. 

6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht. 

6.7 Rechtopzon spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Rechtopzon is niet aansprakelijk 

voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren. 

6.8 Rechtopzon zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren. 

6.9 Indien er sprake is van meerwerk is Rechtopzon gerechtigd om dit bij de koper in rekening te 

brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Rechtopzon aan koper 

schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het  

meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper 

schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval 

binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Rechtopzon. 

 

Artikel 7 Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand 

7.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Rechtopzon geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren. 

7.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het 

overeengekomene moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Rechtopzon binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. 

7.3 Consumenten dienen Rechtopzon binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen 

van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. 

7.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam 

is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Rechtopzon de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Rechtopzon met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

7.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, 

door Rechtopzon, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Rechtopzon mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. 

 

Artikel 8 Garanties

9.1 Rechtopzon garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan Rechtopzon gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Voor zover er in de offerte en/of op de website geen garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van 6 maanden. Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal Rechtopzon of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

9.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Rechtopzon is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging,  kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Rechtopzon zijn verricht - en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre.

9.3 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. Rechtopzon streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten - waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, 

weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten - berusten bij Rechtopzon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

10.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

11.1 Rechtopzon is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Rechtopzon voor het product of de dienst betaalde prijs. 

11.2 Rechtopzon aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Rechtopzon binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Rechtopzon op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Rechtopzon gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; 

11.3 De Koper vrijwaart Rechtopzon tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verbandhoudende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Rotterdam bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en Rechtopzon is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

 

Artikel 12 Diversen

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam en zijn tevens in te zien op de website: www.Rechtopzon.nl.  

13.2 De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.